Algemene Voorwaarden

Definities

1.      Pleck Coaching: Pleck Coaching, gevestigd te Hilversum onder KvK nr. 87947900.

2.      Klant: degene met wie Pleck Coaching een overeenkomst is aangegaan. Kan zowel een organisatie zijn als particulier.

3.      Partijen: Pleck Coaching en klant samen.

4.      Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Pleck Coaching.

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

4.      De coach is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) en conformeert zich aan de Internationale Ethische Code en het Klachtenreglement van NOBCO. De algemene voorwaarden waarnaar in dit contract wordt verwezen zijn van toepassing op deze en alle volgende aanbiedingen en afspraken, voorzover daarvan in.

 

Prijzen

1.      De kosten van het coachingstraject worden afgerekend tegen een vast uurtarief van-- euro ex BTW. (Tegen een overeengekomen tarief van –euro ex BTW per sessie (Tegen een vaste prijs van- euro ex BTW voor het hele coachingstraject). De bestede uren worden in beginsel per maand gefactureerd (U ontvangt een eenmalige factuur voor het volledige bedrag verschuldigd voor de start van het coachingstraject). Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Verder gelden de navolgende voorwaarden:

2.      De middelen die worden ingezet zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachingstraject blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik van de coachee zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.

3.      Zowel halverwege als aan het einde van het traject vindt een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst. (Afhankelijk van de gemaakte afspraken volgt daarna een terugkoppeling naar de opdrachtgever). (In de regel vindt na verloop van drie maanden een nazorggesprek plaats. Dit gesprek is niet bij het aantal afgesproken sessies inbegrepen).

4.      Alle prijzen die Pleck Coaching hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

5.      Alle prijzen op die Pleck Coaching hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pleck Coaching te allen tijde wijzigen.

6.      De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Pleck Coaching vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

7.      De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pleck Coaching, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.      Indien partijen voor een dienstverlening door Pleck Coaching een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

9.      Pleck Coaching is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

10.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Pleck Coaching de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

11.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

12.   Pleck Coaching heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

13.   Voorafgaand aan de ingang ervan zal Pleck Coaching prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

14.   De klant heeft het recht om de overeenkomst met Pleck Coaching op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Het traject

15.   Het coachingstraject zal uiterst confidentieel worden behandeld. Voorzover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voorzover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van coachee en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachingstraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de coachee. De coachee geeft echter reeds nu voor alsdan toestemming om materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens. Over de aard, strekking en inhoud van rapportages en evaluaties aan werkgever zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de coachee. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor eigen activiteiten van de coach. Mocht de coach tijdens het coachingstraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal zij de coachee daarop attenderen en hem/haar indien nodig naar een deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.

16.   De coach behoudt zich het recht voor de afgesproken coachingsdoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.

17.   De coachee is als onderdeel van het proces verplicht om huiswerkopdrachten te maken en deze volgens de aanwijzingen van de coach naar beste vermogen uit te voeren.

18.   De coach geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de coachee, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de coachee te ondersteunen. De coachee blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de coachee.

19.   Dit traject leidt slechts tot een inspanningsverplichting van de coach om zijn of haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen gemeten van de coach kan worden verlangd.

 

Afspraken

1.      Een coaching sessie kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd of verplaatst door de coachee. Bij annulering binnen die termijn worden kosten in rekening gebracht ter grootte van de kosten van het gesprek voor de geplande tijdsduur. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

2.     De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.
 

Gevolgen niet tijdig betalen

3.      Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pleck Coaching gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.      Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pleck Coaching.

5.      De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.      Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Pleck Coaching zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Pleck Coaching op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.      Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pleck Coaching, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pleck Coaching te betalen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

9.      Pleck Coaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

10.   Pleck Coaching heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

11.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

12.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Pleck Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

13.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Pleck Coaching tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

14.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Pleck Coaching.

15.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

16.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Pleck Coaching de betreffende bescheiden.

17.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Pleck Coaching redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Het traject

18.   De klant vrijwaart Pleck Coaching tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Pleck Coaching geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

19.   De klant dient een door Pleck Coaching verleende dienst of geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

20.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pleck Coaching daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

21.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Pleck Coaching.

22.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pleck Coaching ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

23.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Pleck Coaching in staat is hierop adequaat te reageren.

24.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

25.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pleck Coaching gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

26.   Als Pleck Coaching een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pleck Coaching verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Pleck Coaching

27.   Pleck Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

28.   Indien Pleck Coaching aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

29.   Pleck Coaching is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

30.   Indien Pleck Coaching aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

31.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

32.   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pleck Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis.

33.   Elk recht van de klant op schadevergoeding van Pleck Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

34.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Pleck Coaching toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

35.   Is de nakoming van de verplichtingen door Pleck Coaching niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Pleck Coaching in verzuim is.

36.   Pleck Coaching heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Pleck Coaching kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

37.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pleck Coaching in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Pleck Coaching kan worden toegerekend in een van de wil van Pleck Coaching onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pleck Coaching kan worden verlangd.

38.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

39.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pleck Coaching 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pleck Coaching er weer aan kan voldoen.

40.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

41.   Pleck Coaching is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

42.   Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

43.   Pleck Coaching is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

44.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

45.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pleck Coaching zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

46.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

47.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pleck Coaching.

48.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

49.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

50.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pleck Coaching bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

51.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

52.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pleck Coaching is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 8 december 2022

 

 

 

 

 

Ervaringen

Wat anderen over me zeggen

"Voor mij was de eyeopener dat hormonen inderdaad van grote invloed zijn op het waarmaken van je droom. Ik begrijp nu beter hoe ik mijn hormonen en cyclus om kan gaan en in kan zetten. Een thema waar meer vrouwen bewust van zouden moeten worden."

Marcella, Social Media Manager, deelneemster workshop 'Scrummen op je Menstruatiecyclus'

16 januari 2024

 “De verfrissende oefeningen van Marie-Paule hielpen mij anders tegen dingen aan te kijken. Daar leerde ik van. Tegelijkertijd waren de avonden écht een (rust-)momentje waar ik echt even me-time had. Al heeft Marie-Paule ook het talent om de vinger zo nu en dan op de zere plek te leggen….”

Susan, Marketing Directeur, deelneemster workshop ‘Kom Tevoorschijn!’

13 december 2023

"Marie-Paule has been a warm, insightful companion on my first journey into coaching. Never fazed by my jumbled thoughts, she always seemed to know the right question or activity to help me make sense of things and move me forwards. She has turned on the light."

 Pippa Bandsma, docent Engels, 1-op-1 coachingstraject

12 december 2023

"Haar enthousiasme, oprechte, kritische blik en expertise zijn afgelopen anderhalf jaar voor mij én voor de coachpool heel belangrijk geweest. Ik wens haar -en anderen- toe dat ze met nog zoveel meer mensen haar kennis kan delen. En nog veel meer mensen kan begeleiden bij hun ontdekkingen. Met groepen en voor individuele mensen."

Jeannette van Dijk, HR Teamleider Ontwikkeling, Natuurmonumenten

10 december 2021

"Het was heel fijn om in een druk gezinsleven, een vast tijdstip in de week te hebben voor reflectie en connectie met andere vrouwen waarvoor vaak dezelfde onderwerpen spelen. Ik kwam elke keer opgeladen thuis!"

Claar, HR Specialist, deelneemster workshop "Kom Tevoorschijn"

3 juni 2023

"Marie-Paule creëerde voor mij direct een vertrouwde omgeving. Door de juiste vragen te stellen en kleine opdrachtjes te geven gaf ze mij inzicht in mijn eigen denk- en gedragspatronen. Vaak haalde ze de praktijk erbij, wat voor mij extra verhelderend werkte. De gesprekken die ik met haar had “werkten” nog na en de vragen en/of inzichten die daaruit voort kwamen, kon ik in het daaropvolgende gesprekken fijn met haar delen. Het waren mooie, persoonlijke gesprekken die mij zeker nog lang bij zullen blijven."

Annette Wijnands, HR Service specialist, Wheyco, 1-op-1 coachingstraject

10 december 2022

"Marie-Paule neemt je mee op een reis van bewustwording, patronen ontdekken en keuzes maken. Aan de hand van eigen voorbeelden geeft ze de ruimte aan een kleine groep om met elkaar in gesprek te gaan, zo verder te ontwikkelen en samen tot inzichten te komen. De ontspannen setting die Marie-Paule neerzet is erg fijn. In de cursus komt in korte tijd veel aan bod waar je veel van kan meenemen in dagelijks leven."

Lisette, dierenarts, deelneemster workshop 'Kom Tevoorschijn' 

2 juni 2023

"Haar leiderschap in lichtheid is mooi om naar te kijken. Ook om te zien hoe anderen haar daarin kunnen volgen. In haar begeleiding is ze vriendelijk doch gedecideerd. Daarmee straalt ze een bepaalde compactheid uit in haar professionaliteit, een gezonde begrenzing. Ze heeft laten zien dichtbij de client te zijn, maar niet te vervloeien. Neutraal, waardoor de ander de ruimte krijgt. Ze neemt de tijd."

Conny ten Klooster, trainer 'Ambacht van het Hart', Phoenix Opleidingen

N.a.v. Testing | 1 september 2022

“Marie-Paule creëert een fijne, warme setting waarin je even helemaal met jezelf bezig mag zijn. Door haar ervaring zet ze moeiteloos oefeningen in om je verder te helpen als dat nodig is.”

Anna, HR Professional , deelneemster workshop ‘Kom Tevoorschijn!’

30 november 2023

“Als Scrum Master heeft ze een nieuw team “from scratch” gecoacht en mee op weg genomen in het Agile werken. Met uiteenlopende methodes heeft ze gewerkt aan teamontwikkeling en collega’s uitgedaagd om feedback te geven en openheid te creëren. Altijd op een luchtige, vrolijke manier. Direct als het moet, maar altijd met de mens voor ogen.”

Simone Lubbers, Product Owner, Natuurmonumenten

15 december 2021

“Een prachtige en volledige reeks workshops waarbij je middels verschillende creatieve werkvormen de diepte in gaat. Je kunt goed merken dat dit haar passie is!”

Laura, fulltime moeder, deelneemster workshop ‘Kom Tevoorschijn’

4 december 2023

“Voordat ik het doorhad, heeft Marie-Paule alle gerelateerde woorden op vellen papier geschreven en stond ik letterlijk te midden van mijn eigen probleem. Door telkens te onderzoeken, voelen en herschikken, vond ik het antwoord op de vraag die me al tijden bezig hield. Toen ik naar buiten liep, wist ik wat me te doen stond.”

Kader Akbayir, Post Production Supervisor, Totem Media, 1-op-1 coaching

7 november 2022

testimonial-bg.png

Behoefte aan balans en focus?

Neem contact met me op